Experiential Learning ประสบการณ์คือการเรียนรู้

 • การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือและสะท้อนผลจากประสบการณ์ตรง
 • กิจกรรมในการเรียนรู้จากประสบการณ์อาจเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกภาคสนาม การไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ การวิจัย
 • ขั้นตอนสำคัญคือการคัดเลือกและออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์นั้น ๆ

รู้จัก “การเรียนรู้จากประสบการณ์” (Experiential Learning – EL)

การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะได้ “เรียนรู้จากการลงมือ” และสะท้อนผลจากประสบการณ์ กิจกรรมในการเรียนรู้จากประสบการณ์อาจเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกภาคสนาม การไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ การวิจัย เป็นต้น

แผนการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ออกแบบอย่างดี มีการกำกับดูแลและประเมินผลสามารถกระตุ้นความสนใจด้านวิชาการได้โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง ความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ทักษะอาชีพและทักษะทางปัญญาอื่น ๆ 

ที่มา https://www.pexels.com/th-th/photo/8471836/

การเรียนรู้จากประสบการณ์มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • การสะท้อนผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการสังเคราะห์องค์ความรู้
 • โอกาสที่ผู้เรียนจะได้ริเริ่ม ตัดสินใจ และรับผิดชอบผลที่ตามมา 
 • โอกาสที่ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมด้านการใช้สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ สังคม หรือทางกายภาพ
 • ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากผลลัพธ์ตามธรรมชาติ ข้อผิดพลาดหรือความสำเร็จ

EL ทำงานอย่างไร

เดวิด เอ. โคล์บ นักทฤษฎีการศึกษาอธิบายว่ากระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ประกอบด้วยสามอย่างหลัก ๆ ได้แก่

ความรู้ – มโนทัศน์ ข้อเท็จจริง และข้อมูลที่ได้รับจากการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและประสบการณ์เดิม

กิจกรรม – การนำความรู้ไปปรับใช้ในบริบท “โลกจริง”

การสะท้อนผล – การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

EL กับการนำไปใช้

สมาคมการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Association for Experiential Education) นิยามการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่ามีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 • ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้รับการคัดสรรอย่างรอบคอบเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงลึกและฝึกฝนทักษะสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้เผชิญสถานการณ์คับขันที่แปลกใหม่และไม่อาจคาดเดาได้ หรือเรียนรู้จากผลกระทบตามธรรมชาติ ข้อผิดพลาดหรือความสำเร็จ
 • ตลอดกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการตั้งคำถาม สืบเสาะ ทดลอง ตั้งข้อสงสัย แก้ปัญหา ทำนายความเป็นไปได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และหาความหมายด้วยตัวเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้ท้าทายด้วยการเป็นผู้นำ ตัดสินใจและรับผิดชอบกับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของตัวเอง
 • การสะท้อนผลการเรียนรู้ในระหว่างและหลังสัมผัสประสบการณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ การสะท้อนผลนี้จะนำไปสู่การวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการสังเคราะห์องค์ความรู้ (Schon, 1983; Boud, Cohen, & Walker, 1993).
 • ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้านปัญญา อารมณ์ สังคมและ/หรือกายภาพ ซึ่งช่วยสร้างเสริมการรับรู้ว่าการเรียนรู้เป็นของจริง จับต้องได้
 • ความสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาและดูแลเอาใจใส่ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับตัวเอง กับคนรอบข้างและกับโลกภายนอก
ที่มา https://www.pexels.com/th-th/photo/8612990/

ในระหว่างการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผู้สอนหรือกระบวนกรมีบทบาทดังนี้

 • เลือกประสบการณ์ที่ตรงตามเกณฑ์หรือคุณสมบัติข้างต้น 
 • ตั้งคำถาม กำหนดขอบเขต สนับสนุนผู้เรียน จัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสม รักษาความปลอดภัยทั้งทางกายและใจ และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการเรียนรู้
 • สังเกตและส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ในสถานการณ์เฉพาะหน้า ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่ท้าทาย ให้เขาทดลองทำสิ่งใหม่ (ใต้เงื่อนไขว่าไม่ให้ผู้อื่นต้องเสี่ยงอันตราย) และค้นพบทางแก้ปัญหา
 • ช่วยให้ผู้เรียนสังเกตความเชื่อมโยงระหว่างบริบทต่าง ๆ หรือระหว่างทฤษฎีกับประสบการณ์และส่งเสริมการพินิจพิจารณานี้เรื่อย ๆ

ตัวอย่างของการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Indiana University, 2006; Moore, 2010) มีดังนี้

การฝึกงาน – คำนี้ในความหมายกว้าง ๆ หมายถึงกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ครอบคลุมถึงคำอื่น ๆ อาทิ สหกิจศึกษา งานจิตอาสา หรือการลงพื้นที่ ซึ่งบางครั้งมีหน่วยกิตและเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจโดยไม่เกี่ยวข้องกับภาคทฤษฎี ส่วนใหญ่กิจกรรมเหล่านี้จะมีการประเมินโดยบุคลากรและมีที่ปรึกษาหรือนายจ้างที่เป็นคนนอก ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์การทำงาน ทำโครงการต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ สัมภาษณ์และสังเกตการทำงานของหน่วยงานและพนักงาน การฝึกงานอาจมีหรือไม่มีค่าจ้างก็ได้ เมื่อผนวกการฝึกงานเข้ากับชั้นเรียน ผู้เรียนอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในสัปดาห์ทำงานอาสาในหน่วยงาน สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ หรือสังเกตผู้คนในบริบทการทำงานจริง

กุญแจสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์รูปแบบนี้คือการสะท้อนผลโดยมีคนกำกับดูแล จุดมุ่งหมายอาจเป็นการผสมผสานทฤษฎีกับการปฏิบัติ สำรวจทางเลือกอาชีพ หรือพัฒนาตนเองและทักษะการทำงาน

การทำงานบริการ – ในที่นี้หมายถึงการทำงานบริการชุมชนนอกห้องเรียน อาจเป็นชุมชนในละแวกเดียวกับสถานศึกษาหรือเข้าร่วมผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร ประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนได้ทำงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสะท้อนผลการทำงานเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชามากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นและเพิ่มความตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองของตนเอง

ที่มา https://www.pexels.com/th-th/photo/7683615/

การฝึกภาคสนาม – ผู้เรียนจะได้ทำวิจัยหรือฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานศึกษาและได้สัมผัสกับผู้คน ธรรมชาติ หรืออย่างอื่นที่เป็นประเด็นที่สนใจศึกษา โดยเฉพาะในด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วิทยาศาสตร์โลกหรือสิ่งแวดล้อม 

การไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ – การไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมใหม่ ๆ และฝึกทักษะการใช้ชีวิตในที่ที่ไม่คุ้นเคย บางครั้งการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศอาจอยู่ในรูปแบบการฝึกงานหรือการทำงานบริการ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์มีหลากหลายรูปแบบ ข้อสำคัญคือการเลือกและออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ต่าง ๆ 

อ้างอิง

https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/experiential-learning.shtml#:~:text=%E2%80%9CExperiential%20%5Blearning%5D%20is%20a,2).

https://www.bu.edu/ctl/guides/experiential-learning/

https://www.dprep.ac.th/th/experiential-learning-course/

https://www.lifeeducation.in.th/positive-education/

https://inskru.com/idea/-MdFxKufHRJm-KkhbL1u


Writer

Avatar photo

ศิริกมล ตาน้อย

อยากเกิดใหม่เป็นแมงกะพรุน

Illustrator

Avatar photo

พรภวิษย์ เพ็งเอียด

ชอบกินเนื้อต้มและตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือให้ได้ปีละสามเล่ม

Related Posts