เปิด พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ ‘เด็กเล็ก’ ต้องทำอะไรบ้าง

พ.ร.บ. การศึกษา

เปิดร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….  โดยเฉพาะในหมวด 1 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

มาตรา 8 ระบุไว้ว่า ในการพัฒนา ฝึกฝน และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา 7 ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามช่วงวัย ซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วงวัย ได้แก่ (1) แรกเกิด-1 ปี (2) 1 -3 ปี (3) 3 -6 ปี (4)6-12 ปี และ (5) 12-15 ปี

เด็กเล็ก แรกเกิด – 6 ปี ต้องทำและทำอะไรให้เป็นบ้าง mappa ชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว คุณครู และผู้สนใจ ฯลฯ อ่านทีละบรรทัด

เด็กเล็ก (แรกเกิด – 6 ปี) ต้องทำและทำอะไรให้เป็นบ้าง mappa ชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว คุณครู และผู้สนใจ ฯลฯ อ่านทีละบรรทัด 

แรกเกิด – 1 ปี : ต้องได้รับการเลี้ยงดูให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ได้รับการพัฒนาทางอารมณ์ กระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสให้ช่วยเหลือตนเองและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ตามวัย

1-3 ปี : ต้องฝึกฝนให้ช่วยเหลือตนเอง เรียนรู้ผ่านการเล่น การสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อม เรียนรู้การพูดและการสื่อสารที่ดี เรียนรู้การสร้างวินัย เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เริ่มรู้จักเผื่อแผ่และซึมซับวัฒนธรรมไทยพื้นฐาน 

3-6 ปี : ต้องฝึกฝนให้เกิดสมาธิอย่างต่อเนื่อง ควบคุมอารมณ์ได้ ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็ก รู้จักรับผิดชอบตนเอง รู้จักระมัดระวังภยันตราย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพกฎกติกา เห็นคุณค่าและมั่นใจในตนเอง รับรู้ความเห็นต่าง เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ช่วยเหลือพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกำลังความสามารถ รู้จักความสำคัญของอาชีพสุจริต รู้จักสร้างสรรค์ รับรู้ถึงความงามทางศิลปะ เข้าใจในสิ่งรอบตัว มีทักษะการคิดพื้นฐาน สามารถสังเกต จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แยกแยะ รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจการนับจำนวน อักษรภาษาไทย รู้จักสังคมไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นไทย และเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโลกซึ่งรวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ตามมาตรา 6 ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาไว้ว่า พัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาาพัฒนาความถนัดของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญ มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก 

อ้างอิง: ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….


Writer

Avatar photo

mappa learning

Illustrator

Avatar photo

บัว คำดี

ตอนประถมอยากเป็นศิลปินวาดภาพ แต่โดนพ่อเบรคหัวทิ่ม "เป็นศิลปินไส้แห้งนะ" ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและทำภาพประกอบ (บ้าง) จนได้

Related Posts